Formål Bestyrelse

At lede klubben i overensstemmelse med klubbens vedtægter samt i overensstemmelse med beslutninger truffet på klubbens generalfor­sam­linger. 

Ansvarsområde:

 • At formulere klubbens overordnede og langsigtede mål.

 • At omsæt­te disse mål til handleplaner og budgetter for klubbens daglige drift.

 • At nedsætte de for klubbens drift nødvendige udvalg.

 • Sammen med udvalgene at formulere disses formål og ansvarsområder.

 • At sikre den nødvendige information og rapportering til og fra og imellem bestyrelse - udvalg og medlemmer.

 • At træffe beslutninger i alle sager, der ikke er henlagt til udval­genes ansvars­områder.

 • At repræsentere klubben udadtil over for myndigheder og organisationer.

 • At varetage klubbens økonomi

 • At sørge for at love og andre forpligtigelser overholdes.

Kontaktoplysninger

 • Hedens golfklub
 • Resenfeldevej 26 A, 7470 Karup J

 • Telefon: 30222890
 • Email: info@hedensgolfklub.dk

 • Bank: Nordea
  Reg. nr. 9255
  Konto nr. 0747508623